INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

home > Ochrana osobních údajů

Společnost Agentura BERM, s.r.o., se sídlem 5. května 510, Strakonice 386 01, IČ: 25191292, 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
pod sp. zn. C 8680 (dále také „správce“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele
webových stránek www.bermaukce.eu informuje o níže popsaném shromažďování osobních
údajů a zásadách ochrany soukromí.

Kontaktní údaje správce:
adresa: 5. května 510, Strakonice 386 01
e-mail: berm@berm.cz
telefon: 383 322 211, 603 490 922
ID datové schránky: 65ujmey

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

• jméno a příjmení / název obchodní firmy
• datum narození či rodné číslo / identifikační číslo, daňové identifikační číslo
• adresa / sídlo společnosti
• telefonní číslo a e-mail
• popřípadě i druh a číslo průkazu totožnosti a číslo bankovního účtu

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které nám výslovně poskytnete.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Splnění právních povinností, které se na správce vztahují obecně závaznými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 499/2012 o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Poskytnuté údaje použijeme k plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, či k provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále k plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správce. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu můžeme dále využít i k zasílání obchodních sdělení, tj. abychom Vás informovali o nových nabídkách nemovitostí, pokud jste na základě Vaší poptávky projevili zájem. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Zpracování osobních údajů a tím i odebírání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout. 

KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše osobní údaje zpracovává správce. Osobní údaje můžeme za účely uvedenými v odstavci „ÚČEL ZPRACOVÁNÍ“ dále poskytnout ke zpracování našim spolupracovníkům.

Osobní údaje mohou být poskytnuty těmto spolupracovníkům:
• externí účetní
• externí advokátní kanceláři
• poskytovateli serverové, webové nebo IT služby

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či budeme plnit vzájemnou smlouvu nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností
podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví
a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům
• právo na opravu osobních údajů
• právo na výmaz osobních údajů
• právo na omezení zpracování osobních údajů
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
• právo na přenositelnost osobních údajů
• právo na revizi automatizovaného rozhodování včetně profilování

Všechna Vaše práva můžete uplatnit kontaktováním na našich výše uvedených kontaktech.

Vysvětlení Vašich práv:

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo na získání svých osobních údajů, s tím, že je chcete předat jinému správci. Jedná se jen o osobní údaje, které byly získány přímo od Vás a jsou správcem zpracovávány automatizovaně.

Právo na revizi automatizovaného rozhodování včetně profilování znamená, že máte právo nebýt předmětem výhradně automatizovaného zpracování včetně profilování (např. monitorování chování návštěvníků webu).

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018
 

Dokument ke stažení ZDE
cz en de